ГоловнаПРО У ДСНСПоложення Управління
 Версія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСНС України

від  13.04.2014 № 175

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

 (НОВА РЕДАКЦІЯ) код ЄДРПОУ 38629032

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва - У ДСНС України у Закарпатській області) (далі - Управління) є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Управління підпорядковується ДСНС України.

Персонал (кадри) Управління складають особи рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір. Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та трудові відносини з державними службовцями та іншими працівниками регулюються відповідно до чинного законодавства.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації координує діяльність Управління і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.

Управління є правонаступником прав і обов'язків Територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області та Управління Держтехногенбезпеки у Закарпатській області.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС України, актами Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями Управління на відповідній території є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

внесення на розгляд ДСНС України пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

здійснює державний нагляд (контроль) за:

розглядає у разі звернення фізичних чи юридичних осіб:

у разі звернення фізичних чи юридичних осіб надає:

перевіряє відповідно до закону стан:

бере участь у:

 1. Управління з метою організації своєї діяльності:

1)    забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

2)    забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3)    організовує планово-фінансову роботу, в тому числі у підпорядкованих підрозділах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4)    організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5)    забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

6)    забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7)    забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8)    організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

9)    здійснює планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;

10)  відкриває рахунки в установах банків.

 1. Управління має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

 1. Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи, територіальні органи нижчого рівня (у разі їх утворення в установленому законодавством порядку), а також контроль за їх діяльністю.
 2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Закарпатської області.
 3. Управління у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Управління можуть бути скасовані Головою ДСНС України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра внутрішніх справ України, а також Міністром внутрішніх справ України у разі відмови Голови ДСНС України скасувати такий акт.

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Начальник Управління має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з Міністром внутрішніх справ України Головою ДСНС України. У межах кошторису за рішенням Голови ДСНС України кількість заступників начальника Управління може бути збільшена до чотирьох.

У разі відсутності начальника Управління чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує один із заступників згідно із розподілом обов'язків.

Заступник начальника Управління, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

Керівник структурного підрозділу апарату Управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є заступником Головного державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

Інші посадові особи структурного підрозділу апарату Управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

 1. Начальник Управління:

здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів ДСНС України, доручень Голови ДСНС України та його заступників, розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

вносить Голові ДСНС України пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні), погоджені з головою Закарпатської обласної державної адміністрації;

попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Управління з головою Закарпатської обласної державної адміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей;

звітує перед Головою ДСНС України, головою Закарпатської обласної державної адміністрації щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

організовує опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації оголошень про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців, про що інформує голову Закарпатської обласної державної адміністрації;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію Управління з Закарпатською обласною державною адміністрацією;

забезпечує надання Закарпатській обласній державній адміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;

здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб  рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників Управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

присвоює в установленому законодавством порядку спеціальні звання служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу та ранги державних службовців;

у межах повноважень укладає контракти про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;

порушує в установленому законодавством порядку перед Головою ДСНС України клопотання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту, рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Управління;

підписує договори господарського та цивільно-правового характеру;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові інструкції осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників;

відповідно до чинного законодавства розпоряджається коштами Державного бюджету України в межах затвердженого кошторису на утримання Управління та підпорядкованих підрозділів;

забезпечує організацію та правильне ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку, організовує здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, а також складання та подання необхідної фінансової звітності, у тому числі підпорядкованими підрозділами;

несе відповідальність за порушення бюджетного законодавства, а також за стан організації заходів із усунення недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів;

представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або уповноважує на це інших посадових осіб Управління;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний голові Закарпатської обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

 1. В Управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямків діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління.

 1. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом. Форма власності Управління — державна.

Структуру Управління затверджує Голова ДСНС України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова ДСНС України.

Чисельність осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників Управління затверджує Голова ДСНС України в межах граничної чисельності, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДСНС України.

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

    Твіт